February 2012 Howas – Rev. Kiyonobu Kuwahara (Japanese)

2/19/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「英語を仏教的にみてみると②」 (Eigo wo Bukkyo teki ni mitemiru to – part 2)

2/12/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「釈迦の遺言「自灯明法灯明」 (Shaka no Yuigon “Jitōmyō Hōtōmyō”)

2/5/12 Rev. Kiyonobu Kuwahara 「英語を仏教的にみてみると①」 
(Eigo wo Bukkyo teki ni mitemiru to – part 1)